Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /home/klient.dhosting.pl/dunger/larania.net/public_html/loupes/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 8
Regulamin | Larania Loupes

REGULAMIN LARANIA LOUPES

Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu jest Tomasz Łukasik – Larania z siedzibą w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22/26, NIP: 6252388745 (zwany dalej Sprzedającym).
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie na https://www.loupes.larania.net oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Klient, aby dokonać zakupu, musi podać dane zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Zamówienia będą przekazane do realizacji w ciągu 3 dni roboczych.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadkach zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej sytuacji.
 6. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. W przypadku, kiedy zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może zrezygnować całkowicie z zamówienia bądź też tylko z wybranych pozycji.
 7. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować za pomocą płatności online.
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych zamówień drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niemożność weryfikacji danego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować anulowanie zamówienia.
 9. Za oświadczenie woli niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży uważa się przesłanie przez Zamawiającego formularza zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Zamawiam”. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia od Zamawiającego. W przypadku zamówień składanych drogą mailową lub inną formą komunikacji elektronicznej, za moment zawarcia umowy uznaje się wpłatę środków w kwocie zamówienia na konto Sprzedającego.
 10. Opłata za przesyłkę na terenie Polski jest darmowa.
 11. Opłata za przesyłkę poza granicami Polski określana jest podczas zamówienia towaru.

Gwarancje i reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym (+48 500227505 lub e-mailem na adres: kontakt@tomaszlukasik.pl)
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient który jest Konsumentem może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient który nie jest Konsumentem może skorzystać tylko z gwarancji producenta. Strony wyłączają możliwość Rękojmi.
 6. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 7. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 8. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie  (+48 500227505 lub e-mailem na adres: kontakt@tomaszlukasik.pl). Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 9. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i podaniem numeru zamówienia. Przed wysłaniem towaru do Sprzedającego, należy każdorazowo się z nim skontaktować (+48 500227505 lub e-mailem na adres: kontakt@tomaszlukasik.pl).
 10. Każdy produkt posiada własną gwarancję. Długość gwarancji określona jest przy każdym produkcie lub w odpowiednim dziale produktu.

Postanowienia końcowe:

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.